Communicatie op de Leeuwenkuil

Oudercommunicatie-app Parro

Op onze school maken we gebruik van de oudercommunicatie-app Parro. Deze app is beschikbaar op de mobiele telefoon of via internet bereikbaar. Via de app communiceren wij met ouders over de voortgang van kinderen in de klas. U ontvangt informatie, mededelingen en foto’s van activiteiten in de klas en op school. Ook de oudergesprekken worden m.b.v. de app ingepland. In de agenda ziet u aankomende activiteiten waarop u zich ook kunt inschrijven (bijvoorbeeld voor het helpen tijdens de sportdag). Ouders en leerkrachten kunnen elkaar ook korte berichten sturen. De berichtenfunctie wordt niet gebruikt om incidenten te bespreken, in dat geval prefereren wij telefonisch contact of maken wij een afspraak.

 

 

Oudergesprekken

We vinden het belangrijk dat er goed contact en overleg is tussen de school en de ouders. Dit overleg vindt plaats tijdens de verschillende gesprekken die minimaal drie keer per jaar worden gehouden. Ook tussendoor is er altijd de gelegenheid om met leerkrachten te spreken. Initiatief hiertoe kan genomen worden door de leerkracht of ouder. Uiteraard kunt u de betreffende leerkracht aanspreken als u op school bent. In dat laatste geval verzoeken we u om dat na schooltijd te doen en niet vlak voordat de lessen moeten beginnen. 

Als gesprekken met leerkrachten op informele momenten worden gevoerd (in de supermarkt, bij de koffie na de kerk, in het voorbijgaan op straat enz.) kan het gebeuren dat de informatie die u in dat gesprekje heeft gegeven niet op de juiste manier wordt verwerkt. Daarom verzoeken wij u bij een dergelijk contact een afspraak met de leerkracht te maken om op school de informatie nogmaals uit te wisselen. De leerkracht kan er dan voor zorgen dat de eventuele afspraken op de juiste wijze worden vastgelegd. Mocht er vanuit school een reden zijn om contact op te nemen dan doen we dat uiteraard.

Aan het begin van elk schooljaar wordt u uitgenodigd voor een informatieavond over de leerstof en de activiteiten in de nieuwe groep. U kunt dan kennismaken met de nieuwe leerkracht en desgewenst een afspraak maken voor een gesprek over persoonlijke aangelegenheden die de leerkracht moet weten. We vinden uw aanwezigheid op deze avond van groot belang.

De directeur is ook bereikbaar voor contact. Voor overleg over belangrijke zaken is het goed om van te voren een afspraak met de directeur te maken.

Gescheiden of apart levende ouders

Wanneer ouders van onze leerlingen gescheiden leven of gaan scheiden, informeren wij de ouders op de volgende wijze en is het volgende van belang. De school is nooit partij in een scheidingsprocedure. Wij zijn neutraal in onze informatievoorziening over uw kind. Als beide ouders het gezag (blijven) hebben, dienen beide ouders te tekenen bij aanmelding en uitschrijving van de leerling.
Als een van de ouders het gezag heeft, schrijft de wet voor dat de gezaghebbende ouder de andere ouder over het kind informeert. Dit betreft ook de schoolzaken. Ook kunnen hierover in een scheidingsconvenant tussen de ouders afspraken worden gemaakt.

De ouder met gezag ontvangt van ons de schoolgids, de schoolkrant, uitnodigingen omtrent ouderavond, contactavonden, informatie omtrent rapportages, schoolresultaten, toetsresultaten, schoolreizen, verwijzing naar het vervolgonderwijs en andere voor ouders relevante informatie. Ouders met gezag worden uitgenodigd voor de ouderavonden. In beginsel worden de ouders met gezag gezamenlijk gesproken, tenzij dit niet mogelijk is.
Ouders hoeven door de school niet te worden geïnformeerd als dit niet in het belang is van het kind, als de informatie de veiligheid van het kind kan schaden dan wel de neutraliteit van de school bij een conflict tussen de ouders zou beïnvloeden.

In uitzonderingsituaties kunnen we over de informatievoorziening andere afspraken maken, één en ander ter beoordeling aan het schoolbestuur. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Het kan zijn dat de school u vraagt om schriftelijk aan te tonen dat u het gezag hebt over uw kind. Als u niet tevreden bent over de informatievoorziening over uw kind door de school, kunt u contact opnemen met de schoolleiding.